LONDEN - De Church of England, de staatskerk in Engeland en de moederkerk van de anglicaanse gemeenschap wereldwijd, heeft maandagavond ingestemd met een controversieel voorstel om het ambt van bisschop open te stellen voor vrouwen.

. Het debat nam uren in beslag. In alle drie huizen van de synode was een ruime meerderheid voor het voorstel. Bij de bisschoppen was de verhouding 28 tegen twaalf, bij de priesters 124 tegen 44 en bij de leken 111 tegen 68.

In 1994 stemde de synode in met de toelating van vrouwen tot het priesterambt. Sommige anglicaanse kerken, zoals die in de Verenigde Staten, hebben al vrouwelijke bisschoppen.

De vergadering van de synode had plaats in York, bij de Engelse anglicanen na Canterbury de belangrijkste stad. Meer dan 1300 geestelijken hadden voorafgaand aan de stemming gedreigd de anglicaanse kerk te verlaten, als de synode geen regelingen zou opstellen voor priesters die niet onder een vrouwelijke bisschop willen functioneren.

Superbisdommen

De synode wees met kleine meerderheid een voorstel af om 'superbisdommen' op te richten die alleen door mannen mogen worden geleid. Ook voelde zij niet voor het stichten van aparte bisdommen voor parochies die vrouwelijke bisschoppen afwijzen. Wel besloot de synode dat zij wegen blijft zoeken om tegenstanders van toelating van vrouwen tot het bisschopsambt binnen de kerk te houden.

Nadat de synode in 1994 had besloten het priesterambt voor vrouwen open te stellen, hebben duizenden anglicanen de kerk verlaten. Velen gingen over naar de Rooms-Katholieke Kerk die geen vrouwen tot het priester- en bisschopsambt toelaat.

Zeer goed

Voorstanders van toelating van vrouwen tot het priesterambt prezen het synodebesluit. "Dit is zeer goed voor de kerk en zeer goed voor vrouwen en ook goed voor ons hele volk", zei Christina Rees, voorzitter van de groep Vrouw en Kerk.

Volgende week begint in Londen de Lambeth Conference, de bijeenkomst van anglicaanse bisschoppen uit de gehele wereld die eens in de tien jaar wordt gehouden. De toelating van vrouwen tot het priesterambt, maar nog veel meer de wijding van een homoseksueel tot bisschop in de Verenigde Staten heeft tot grote verdeeldheid binnen de anglicaanse wereldgemeenschap geleid. Bijna driehonderd behoudende bisschoppen hebben eind juni een eigen beweging gesticht, die binnen de anglicaanse gemeenschap actief wil zijn.