ARNHEM - Het verplicht verstrekken van goedkope merklozemedicijnen leidt tot chaos. Dat zei maandag advocaat J.Schoonderbeek voor de rechtbank in Arnhem namens drie Twentseapothekers. Die hadden een kort geding aangespannen tegenzorgverzekeraar Amicon.

Apothekers willen dat de rechter de cruciale vraag beantwoordtof zorgverzekeraars apothekers kunnen voorschrijven welkemedicijnen van welke fabrikanten ze aan patiënten moeten leveren.Door dat te doen, wil zorgverzekeraar Amicon miljoenen euro'sbesparen.

Leveringsproblemen

Volgens de apothekers leidt dit onherroepelijk tot chaos. Zoheeft een van de verplichte goedkope medicijnen,chloresterolverlager Genthon, een marktaandeel van slechts 0,004.Inmiddels willen echter de gezamenlijke verzekeraars van ongeveer procent van alle ziekenfondsverzekerden de apothekersverplichten Genthon in te kopen. Dat stuit zeker opleveringsproblemen, zo vrezen de apothekers.

Het wringt de apothekers dat Amicon voor grote omzetten dedienst wil uitmaken, maar dat de apothekers verder verantwoordelijkzijn. "Het ziekenfonds mag zich bemoeien met de prijs, maar nietmet de vraag met welk geneesmiddel de patiënt de apotheek verlaat.Dat is het domein van de arts en apotheker", aldus advocaatSchoonderbeek.

Volgens zorgverzekeraar Amicon is het echter de voorschrijvendarts die bepaalt met welk geneesmiddel de patiënt de deur uitgaat.En in het belang van de patiënt zelf is het nodig dat een zogoedkoop mogelijk product wordt geleverd. Met de besparing opmedicijnen houden zorgverzekeraars meer geld over voor bijvoorbeeldmedische ingrepen.

Zorgcontracten

Door apothekers de komende maanden te verplichten voor zeshardlopende medicijnen merkloze producten te verstrekken, bespaartAmicon al een bedrag van 1,7 miljoen euro, heeft de verzekeraarbecijferd. Volgens de apothekers staat er niets over dezeverplichting gemeld in de zorgcontracten die verzekeraars enapotheken hebben gesloten.

Amicon beweert dat de verplichting niet in strijd is met dezecontracten. Op de apothekers rust een resultaatsverplichting om hetmeest doelmatige en dus goedkoopste product af te leveren.De apothekers hebben nog geen nieuwe zorgcontracten getekend.Die gaan per 1 juli in. In die contracten staat waar de apothekershun merkloze medicijnen moeten kopen. De apothekers vinden datAmicon hen deze verplichting niet kan opleggen.

Nieuw aanbod

Volgens Amicon is het evenwel aan de apothekers om een nieuwaanbod te aanvaarden of niet. Volgens de verzekeraar bestaat er na juli geen contractuele grondslag voor farmaceutische hulp aanapothekers. Advocaat Schoonderbeek: "Amicon is niet bereid en nietverplicht om na 1 juli op exact dezelfde voet verder te gaan alsvoor 1 juli."De uitspraak is op 30 juni.