DEN HAAG - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)heeft maandag een grootscheepse reorganisatie aangekondigd waarbijzeshonderd werknemers zullen worden ontslagen en 36asielzoekerscentra eerder dan gepland dicht gaan. De maatregelenzijn het gevolg van de opdrogende stroom vluchtelingen die weer hetgevolg is van het strengere asielbeleid in Nederland.

COA-hoofddirecteur opvang N. Albayrak-Temur maakte dereorganisatie maandag bekend. De gevolgen voor COA-werknemers envoor vluchtelingen die in Nederland nog in asielprocedure zittenzijn groot.

Het personeelsbestand zal in twee jaar tijd teruglopen van 3800naar 1800. Verder sluit het COA tussen augustus en april volgendjaar vervroegd 36 asielzoekerscentra. Vier centra gaan incapaciteit omlaag. Het totaal aantal opvangplaatsen zakt met.000. Er blijven 37.000 plaatsen over. Bij de laatste prognose,in februari, waren dat er nog 50.000.

De terugloop van asielzoekers is vooral het gevolg van de nieuweVreemdelingenwet uit 2001, waardoor de asielregels strenger zijn ende procedures korter. Sindsdien kloppen veel minder mensen inNederland aan om asiel te vragen.

Humane opvang

Albayrak stelt dat de krimp van het COA "een vrije val isgeworden. De gevolgen zijn indringend". Want het gaat volgens haarniet om zomaar een cijfer, maar om mensen, zowel het personeel alsde asielzoekers. Ze wees erop dat asielzoekers de komende tijdvaker verplaatst zullen worden en misschien zelfs meerdere malen.Desondanks garandeert ze "te allen tijde humane opvang".

Vakbond Abvakabo FNV toonde zich maandag bezorgd over degevolgen voor het personeel. "Door de dalende instroom vanasielzoekers konden we vorig jaar begrip opbrengen voor het verliesvan 1400 arbeidsplaatsen. Maar met dit nieuws erbij wordt de opvangin een jaar tijd meer dan gehalveerd", aldus Abvakabo-bestuurderM. van der Berg.

Pijn verlichten

Het COA-personeel zelf doet een beroep op de politiek om de pijnvan de reorganisatie te verlichten. "Een krimp kost geld. Den Haagmoet zijn verantwoordelijkheid nemen tegenover de betrokkenen",aldus voorzitter J. de Waard van de ondernemingsraad van het COA.

VluchtelingenWerk Nederland toonde zich ontzet. "Ik vind hetonbegrijpelijk dat het COA de verhuizing van asielzoekers niet opeen humane manier kan uitvoeren", zei algemeen-directeurNazarski. "Het is mensonwaardig dat bij een dergelijke operatiehelemaal geen rekening kan worden gehouden met de persoonlijkeomstandigheden van deze mensen. De Tweede Kamer zou hiervoor geldbeschikbaar moeten stellen."

Geschrokken

De politieke partijen in Den Haag reageerden geschrokken. DePvdA en GroenLinks zijn bezorgd, het CDA is geschrokken maar toontbegrip.

"Het tempo van de inkrimping is te hoog en daarom vallen dekosten des te hoger uit", zegt PvdA'er Dijsselbloem. "Dit isslecht beleid. Het COA moet op een nette manier verminderen, zowelvoor de medewerkers als voor de asielzoekers. Zij moeten te veelverkassen en horen dat vaak pas een paar uur van tevoren."

Zorgen over kwaliteit

GroenLinks pleit eveneens voor een rustiger afslanking en maaktzich vooral zorgen over de kwaliteit. "De opvang is al tijdenonder de maat. Nu staat in de richtlijnen 5 vierkante meter perasielzoekers, maar dat kun je verhogen om fatsoenlijkeleefomstandigheden te creëren. Nu zit iedereen op een kluitje",zegt GroenLinks-Kamerlid Vos.

CDA-Kamerlid Van Vroonhoven schrok van de maatregelen, maarzolang de opvang "sober en humaan" is, kan het wat haar betreft.Wel stelt ze een buffer als voorwaarde, voor het geval deasielstroom weer aanzwelt.

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vreestproblemen als er weer meer vluchtelingen naar Nederland komen."Wat als er over twee jaar een wereldbrand uitbreekt?", vraagteen woordvoerster van de VNG zich af.