DEN HAAG - Koningin Beatrix heeft er in haar kersttoespraak van dit jaar op gewezen dat wraakzucht geen goed antwoord is op daden van haat. "Oog om oog maakt de wereld blind", aldus de vorstin dinsdag in haar rede voor radio en televisie.

De rede

Hoewel respect voor de heiligheid van het menselijk leven de hoeksteen is van elke religieuze moraal, heeft de geschiedenis volgens haar geleerd dat 'geen enkele religie gevrijwaard is tegen misbruik en valse verkondiging'.

Schok

Met een schok is de westerse wereld het afgelopen jaar getroffen in haar gevoelens van geborgenheid en 'vermeend welbehagen'. "Maar het gevoel van onzekerheid heeft ons er ook van doordrongen dat de wereld er niet op vooruitgaat wanneer wij mensen met de rug naar elkaar blijven staan; uiteindelijk zijn wij op elkaar aangewezen", zei de vorstin.

In een democratische samenleving als de onze horen volgens de koningin 'erkenning van verscheidenheid in levensovertuiging en respect voor geloof van een ieder'. Beatrix stelde dat iedereen zich verdraagzaamheid eigen kan maken, al is dat niet eenvoudig.

Respect

"Respect voor de medemens vereist dat we eigen gelijk niet steeds voorop stellen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Elkaar te begrijpen vergt veel van ons: het blijft een leerproces. Anderen alleen maar dulden is niet genoeg. Betrokkenheid bij het leven van onze medemensen is wèl iets anders dan gemakzuchtig gedogen. Waar het gaat om de principes die vreedzaam samenleven mogelijk maken, kan van onverschilligheid geen sprake zijn."

Saamhorigheid geeft volgens de majesteit de kracht wanhoop te boven te komen en weerstand te bieden tegen het kwade.