DEN HAAG - Het CDA heeft zich nog voor de onderhandelingenmet de PvdA over een nieuw kabinet, vergewist van een alternatieveroute, blijkt zaterdag uit een reconstructie van de formatie doorhet NRC Handelsblad.

De krant meldt dat CDA-fractievoorzitter Verhagen direct na deverkiezingen van 22 januari zijn collega's van VVD, Zalm en D66, DeGraaf, benaderde met de vraag of de deur voor een coalitie met hetCDA op slot zat. Hij kreeg van Zalm te horen "mijn nee is nooitdefinitief". Maar Verhagen kreeg wel gelijk de waarschuwing meedat als hij terug zou komen Zalm het CDA "helemaal zouuitkleden".

Van de Graaf kreeg Verhagen te horen dat de deur dicht was, maarniet op slot. Hoewel de opvolger van De Graaf later steviger taalliet horen, wist de CDA-fractievoorzitter genoeg. "Een anderecoalitie was niet langer uitgesloten," vertelde hij het NRC.

Geen alternatief

PvdA-leider Bos is er volgens de krant steeds vanuit gegaan dater geen alternatief bestond voor een CDA-PvdA-coalitie. Bosgeloofde in het 'nee' van D66 en ging ervan uit dat een herstartvan de oude coalitie met de LPF ongeloofwaardig zou zijn, aldus dereconstructie.

Bos zegt in de krant dat het CDA probeerde hem hetformatie-overleg te laten breken. Dat lukte niet. "Ik denk dat ikze teleurgesteld heb door mijn flexibiliteit. We hebben de formatieverloren, maar de breuk gewonnen," aldus de PvdA-er.