TAIPEH/PEKING - Taiwan raakt steeds meer in de greepvan de potentieel dodelijk longziekte SARS. Waar de verspreiding inhet zwaar getroffen China over het hoogtepunt heen lijkt, besmethet virus steeds meer Taiwanezen. Zondag kwamen er 36 nieuwegevallen en zaterdag 34. De nu in totaal 344 SARS-gevallen inTaiwan hebben al tot veertig sterfgevallen geleid, aldus deautoriteiten.

Singapore had gehoopt juist zondag te worden geschrapt van delijst met de door SARS getroffen naties. De Aziatische stadstaatkwam evenwel bedrogen uit. De wereldgezondheidsorganisatie WHObesloot haar lijst nog niet wijzigen omdat de Singaporeseautoriteiten nog "enkele details moeten verstrekken", aldus eenwoordvoerder van de WHO. Bovendien moest Singapore zondag voor heteerst in bijna drie weken een nieuw SARS-geval melden. Het totaalbeloopt nu 206.

De Chinese autoriteiten meldden zondag op hun beurt zes nieuwesterfgevallen door de SARS-epidemie. Vier van de slachtoffersvielen in Hongkong. Daar werden ook drie nieuwe gevallengeregistreerd. Elders in de volksrepubliek kwamen er 28 nieuwegevallen bij van het Severe Acute Respiratory Syndrom.

China betreurt tot dusver 531 SARS-doden, van wie er 247 inHongkong stierven. Het totale aantal Chinese gevallen beloopt bijna. Het Chinese 'vasteland' - het eilandrijke Hongkong heeft maareen 30 kilometer lange landsgrens met de rest van China - is met gevallen het zwaarst getroffen. In de voormalige Britsekroonkolonie zijn er 1713 SARS-gevallen.

Internationale samenwerking

De Chinese president Hu Jintao heeft zondag gezegd dat zijn landbereid is tot verdere internationale samenwerking in de strijdtegen SARS. De Chinese leider zei tegen het Russische persbureauInterfax ervan overtuigd te zijn dat de longziekte in zijn landuiteindelijk succesvol bestreden kan worden.

De publieke opmerkingen van Hu zijn een nieuwe aanwijzing datPeking zich internationale kritiek over de aanpak van SARS heeftaangetrokken. De Chinese staatsleiding is doorgaans erg zwijgzaamover crises in eigen land en ook rond SARS bleef het aanvankelijkangstvallig stil in de volksrepubliek. Intussen is er sprake vanmeer openheid en van een uiterst stringente aanpak van de ziekte.

Uitdaging

De SARS-crisis in China is een grote uitdaging voor de in maartaangetreden president. Hu moet het momenteel opnemen tegen dekrachten van de nog altijd invloedrijke ex-president Jiang Zemin enzijn vertrouwelingen in de politieke top. Deze politieke factievoelt er weinig voor de regerende communistische partij indiskrediet te laten brengen door de SARS-epidemie. Jiang laat zijnmacht gelden als voorzitter van het invloedrijke Militair Comité,waaronder de strijdkrachten vallen.

Hu en de zijnen, die een iets hervormingsgezindere koers lijkenaan te hangen, kiezen voor meer openheid, ook tegenoverbuitenlandse overheden en instellingen.

Celstraffen

Chinese rechtbanken hebben al de eerste veroordelingenuitgesproken in zaken tegen relschoppers die zich verzetten tegenquarantainemaatregelen. In de noordelijke provincie Hebei kregenzes personen celstraffen tot vijf jaar wegens "het bijeenkomen terverstoring van de openbare orde", zo berichtten Chinese mediazondag.

Volgens opgave van de WHO zijn er in de wereld zeker 7855gevallen van SARS bekend. In totaal bezweken meer dan 630 mensenaan de gevolgen ervan.