DEN HAAG - Het nieuwe kabinet van CDA, VVD en D66 gaat zichinzetten voor een "sterke economie, slagvaardige overheid, beteredemocratie en veilige samenleving". Dat staat in de inleiding vanhet concept-regeerakkoord waar de Tweede-Kamerfracties van diepartijen zich donderdag over hebben gebogen en vrijdag het finaleoordeel over vellen.

Voor verbetering van de veiligheid trekt het kabinet 450 miljoeneuro extra uit. Die wordt besteed aan vierduizend toezichthoudersop straat en in het openbaar vervoer en versterking van dejustitiële keten.

Daarnaast zal Balkenende II 600 miljoen euro extra steken inonderwijs en de kenniseconomie, 500 miljoen in wegen en openbaarvervoer, 250 miljoen in natuurbeheer en milieu en 100 miljoen inzowel defensie, jeugdzorg als kinderopvang. Voor het dichten van degaten in de zorguitgaven is een miljard euro beschikbaar.

Heroïne-verstrekking

Het kabinet kiest ook voor een 'harde aanpak' van de handel enproductie van harddrugs en richt zijn peilen daarbij vooral op deXTC. Luchtvaartmaatschappijen worden zelf verantwoordelijk voor decontroles die moeten voorkomen dat drugssmokkelaars het vliegtuignemen. Heroïne-verstrekking aan zwaar verslaafden blijft onderstreng toezicht mogelijk. In overleg met gemeenten wordencoffeeshops in de buurt van scholen geweerd.

Een groep asielzoekers die al langer dan vijf jaar in deprocedure zit krijgt een verblijfsstatus. In het regeerakkoordstaan de criteria waar deze mensen aan moeten voldoen, maar wordtgeen aantal genoemd. Naar verluidt zou het om ongeveer 2500gevallen gaan.

Knelpunten in openbaar vervoer

De toekomstige coalitiepartners sluiten niet uit dat geld dat alwas toegezegd voor minder urgente verkeersprojecten niet wordtuitgekeerd, maar zal vloeien naar grote knelpunten in het openbaarvervoer en het wegennet. De verbetering van de A2, de Hanzelijn ende snelle spoorverbinding tussen Amsterdam en Noord-Nederland lopengeen gevaar.

Woensdag lekte een deel van de bezuinigingsplannen van hetnieuwe kabinet al uit. Er wordt voor in totaal 15 miljard eurogesnoeid om de economische recessie te keren, de werkgelegenheid testimuleren (zeventigduizend nieuwe banen) en het begrotingstekortbinnen de perken te houden. Gevolg is dat iedereen de komende jarenminder te besteden krijgt.

Verhoging ziekenfondspremie

Verkleining van het ziekenfondspakket (psychotherapie, dejaarlijkse tandartscontrole, fysiotherapie voor niet-chronischegevallen en bepaalde geneesmiddelen worden niet meer vergoed), deinvoering van een eigen risico van 200 euro per jaar (maximaal 400euro per gezin) en verhoging van de ziekenfondspremie en deAWBZ-premie leveren een besparing op van ongeveer 2,5 miljard euro.

Daarnaast wordt bezuinigd op de WW, WAO en de bijstand.De grootste bezuinigingpost is loonmatiging. De salarissen vanambtenaren en de uitkeringen zullen de komende vier jaar minimaalstijgen. Dat kan uiteindelijk oplopen tot een bezuiniging vantussen de vier en vijf miljard euro.

Verdwijnen banen

Daarnaast wordt er voor honderden miljoenen euro's gesnoeid in de bureacratie en verdwijnener tweeduizend banen bij het rijk bovenop de tienduizend van hethuidige kabinet. Ook de publieke omroep krijgt met een bezuinigingvan 50 miljoen euro opnieuw een bittere pil te slikken.

In de inleiding van het concept-regeerakkoord wordt de nadrukgelegd op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. "Iedereenmoet meedoen." Het akkoord telt slechts een slordige vijftienpagina's. Het motto van het nieuwe kabinet, dat uiterlijk 28 mei ophet bordes staat, is nog niet bekend.