DEN HAAG - CDA, VVD en D66 bereiden keiharde maatregelen voorin de sociale zekerheid en de gezondheidszorg. Volgens betrokkenenzijn het ingrepen "waar de honden geen brood van lusten".Alle Nederlanders krijgen het de komende jaren zeer zwaar voorde kiezen. Maar de draconische maatregelen zouden bittere noodzaakzijn om de economie uit het slop te halen, de gezondheidszorgbetaalbaar te houden en grote begrotingstekorten te vermijden.

Balkenende (CDA), Zalm (VVD) en Dittrich (D66) onderhandelendinsdag over die ingrepen, die het 'zure' hart van het nieuweregeerakkoord zullen vormen. Enkele weken geleden werd al duidelijkdat met name in de gezondheidszorg, sociale zekerheid enbureaucratie fors gesneden gaat worden, maar nu gaan de partijenmeer in detail uitwerken hoe groot de klappen voor individueleburgers zullen zijn. Dat iedereen rekening moet houden met eenkleinere beurs staat zo goed als vast. "Behoud van koopkrachtwordt niet gegarandeerd", aldus een ingewijde.

Medicijnen

Om de kostenexplosie op te vangen, wordt de gezondheidszorg vooriedereen duurder en met name voor mensen die er veel gebruik vanmaken. Bezoek aan de huisarts, tandarts, ingrepen in het ziekenhuisen veel medicijnen worden niet meer helemaal vergoed. Patiëntenzullen een zogenoemde eigen bijdrage moeten gaan bijdragen ofkrijgen te maken met een eigen risico. In het strategisch akkoordis al een eigen risico van 90 euro opgenomen. CDA, VVD en D66studeren op de vraag met hoeveel dat verhoogd kan worden.

Daarnaast wordt het basispakket voor ziekenfondsverzekerden ende AWBZ (hulp Algemene wet bijzonder ziektekosten) verkleind. Ondermeer fysiotherapie, ingewikkelde tandheelkundige ingrepen en(taxi)vervoer naar huisarts of ziekenhuis staan op de nominatie teworden geschrapt. De premie zal zeer waarschijnlijk niet nog verderomhoog gaan omdat dat koopkrachtverlies betekent en bovendien deloonkosten voor bedrijven omhoog stuwt. Dat is slecht voor dewerkgelegenheid.

Bijstand

Het mes gaat ook in de WW en de bijstand. Het recht op WW wordtteruggebracht naar maximaal 1,5 of 2 jaar, waarna de werkloze in debijstand belandt. Op die bijstand zal worden bezuinigd om mensen testimuleren een baan te zoeken. Verder gaat ook de WAO fors op deschop. Met bijna een miljoen werklozen zijn de kosten van dearbeidsongeschiktheid opgelopen tot astronomische hoogte.

De WAO is over enkele jaren alleen nog maar toegankelijk voorvolledig arbeidsongeschikten. Niet uitgesloten is dat de zogenoemdereferte-eis wordt ingevoerd, een VVD-wens die tot voor kortonbespreekbaar was voor het CDA. Dit betekent dat mensen van delaatste vijf jaar minstens vier moeten hebben gewerkt, anders wachtin plaats van de WAO-uitkering de veel lagere bijstand.

Snoeiplannen

Als gevolg van de maatregelen valt er voor hetkabinet-Balkenende II weinig eer te behalen. "De komende twee jaarvalt er eigenlijk niet te regeren", verzucht een ingewijde. Depositieve effecten van de rigoreuze snoeiplannen zijnwaarschijnlijk pas aan het eind van de kabinetsperiode zichtbaar.

Vooralsnog zal de economie blijven haperen, de werkgelenheidnauwelijks groeien en de inflatie ongewenst hoog blijven.Ook woensdag en donderdag kunnen de onderhandelaars noggebruiken om het financieel- en sociaal-economisch beleid af teronden. Daarna buigen de Tweede-Kamerfracties van CDA, VVD en D66zich over het conceptregeerakkoord, dat op de onderdelen onderwijs,veilgheid, immigratie en integratie, bestuurlijk vernieuwing,verkeer, landbouw, ruimtelijke ordening en internationaal beleid albijna af is.