DEN HAAG - CDA, VVD en D66 worstelen met de bezuinigingen. Zezijn vrijdag niet echt opgeschoten bij hun onderhandelingen overhet financiële beleid van het nieuwe kabinet. "De problematiek isonbeschrijfelijk groot", somberde VVD-onderhandelaar en ministervan Financiën Hoogervorst na afloop van ruim vijf uur overleg metCDA en D66.

De drie partijen moeten een aantal nieuwe maatregelen bedenkenomdat het Centraal Planbureau (CPB) de eerste plannen negatiefheeft beoordeeld. De draconische bezuinigingen van ongeveer 15miljard euro leiden niet tot de gewenste oppepper voor de economieen bovendien is de banengroei onvoldoende, zo becijferden derekenmeesters van het CPB. Zaterdag buigen CDA, VVD en D66 zichopnieuw over de financiën. Ze willen een aangepast pakket naar hetCPB sturen.

Vooral de sterke stijging van de kosten van de gezondheidszorgbaart grote zorgen. "De groei van de uitgaven in de zorg vreet deeconomische groei helemaal op", aldus Hoogervorst. VVD-leider Zalmwas niet uit het veld geslagen door de onheilstijding van hetplanbureau. "We wisten van tevoren dat dit niet voldoende was."Hij noemt het streven dat het nieuwe kabinet 1 juni op het bordesmoet staan ambitieus.

Zalm en CDA-leider Balkenende benadrukten dat deonderhandelingen moeizaam verliepen vanwege de ingewikkeldheid vande problematiek. De onderlinge verhoudingen zijn nog steeds goed.

Bezuinigingsmaatregelen

Vooral in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg zullen zeerverstrekkende bezuinigsmaatregelen worden doorgevoerd. CDA, VVD enD66 zijn van plan een miljard euro te besparen door bepaaldemedicijnen uit het ziekenfondspakket te halen. Welke medicijnen datprecies zijn, mag het nieuwe kabinet zelf bepalen. Er moet wordengedacht aan cholesterolverlagers, maagzuurremmers, pijnstillers enanti-depressiva.

Ook wordt er gesneden in het zogenoemdebasispakket van de ziekenfondsverzekerden. De huisarts en tandartsblijven daarin, maar onder meer fysiotherapie en taxivervoer staanop de nominatie (deels) te worden geschrapt.

Stokpaardje

Vanwege de penibele overheidsfinanciën zijn CDA, VVD en D66 nietvan plan de onroerendzaakbelasting (OZB) voor particulierenhelemaal te schrappen, zoals in het strategisch akkoord van hethuidige kabinet stond. Mensen met een koophuis moeten hetzogenoemde eigenaarsdeel van de OZB blijven betalen, maar hetgebruikersdeel wordt voor hen geschrapt, melden ingewijden.Huurders hoeven helemaal geen OZB meer te betalen. Het schrappenvan het gebruikersdeel van de OZB kost ongeveer 1 miljard euro.

Het afschaffen van de OZB is een stokpaardje van de VVD. In decampagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen van vorig jaar was dathet hoofdthema van de liberalen en het stond ook in het programmavoor de verkiezingen van dit jaar.