DEN HAAG - CDA en VVD zullen dinsdag vrijwel zeker kiezenvoor D66 als derde regeringspartij. De drie partijen werden hetmaandag op hoofdlijnen eens over alle mogelijke struikelblokken,zoals onderwijs en bestuurlijke vernieuwing.

Ook zijn CDA en VVDbereid D66, dat slechts zes Kamerzetels heeft, twee ministerspostente gunnen in het nieuwe kabinet. CDA en VVD hebben samen geenKamermeerderheid.

Bekijk video

De VVD-fractie heeft fractievoorzitter Zalm maandagavond al hetgroene licht gegeven om met D66 in zee te gaan. De CDA-fractie zaldinsdagochtend naar verwachting ook akkoord gaan. "Alleen als D66dinsdag met een andere opstelling komt dan maandag kan er nog ietsmisgaan", aldus een ingewijde.

Extra investeringen

Hoeveel extra geld voor onderwijs de drie partijen zullenuittrekken, is nog niet duidelijk, maar het betreft in elk gevalvele honderden miljoenen. D66 heeft van extra investeringen inonderwijs en kenniseconomie zijn belangrijkste speerpunt gemaakt,maar ook CDA en VVD zeggen hieraan grote waarde te hechten.

Ook over bestuurlijke vernieuwing zijn de drie partijen hetmaandag zo goed als eens geworden. Er komt een gekozen burgemeesteren een kiesstelsel waarbij de kiezers behalve op een landelijkelijst ook op een regionale kandidaat kunnen stemmen.

Gesprekspartners tevreden

De onderhandelaars Verhagen (CDA), Zalm (VVD) en Dittrich (D66)zaten maandag bijna zes uur bijeen om na te gaan of er nogonoverkomelijke problemen zijn voor een coalitie, nadat ze hetvorige week in beginsel al eens waren geworden over het financieelen sociaal-economisch beleid. CDA-leider Balkenende ontbrak wegenseen bezoek aan de koningin. Na afloop toonden de gesprekspartnerszich tevreden over de gemaakte vorderingen, al hielden Zalm enVerhagen formeel de mogelijkheid van een coalitie metChristenUnie/SGP nog open.

Mochten CDA en VVD dinsdag definitief kiezen voor D66, dan gaande informateurs waarschijnlijk donderdag naar de koningin (woensdagkan niet wegens Koninginnedag). Die zal dan een of meer formateursaanstellen die de onderhandelingen tot een goed einde moetenbrengen, de ministers- en staatssecretarisposten moeten verdelen ende kandidaten erbij zoeken. Bronnen op het Binnenhof verwachten datbeoogd premier Balkenende en beoogd vice-premier Zalm tot formateurworden benoemd.

Probleem

D66-leider Dittrich heeft zijn achterban, die twijfelt over deregeringsdeelname, beloofd het onderhandelingsresultaat aan hetpartijcongres voor te leggen. Mocht dat het resultaat afwijzen"dan hebben we een probleem" zeggen D66-bronnen. Maar ze voegener aan toe dat het congres geen vetorecht krijgt.

Dittrich probeerde maandagavond op een partijbijeenkomst inAmsterdam de D66-leden uit te leggen waarom de fractie in eencentrumrechts kabinet wil stappen. Hij kreeg daarbij steun vanpartij-oprichter en oud-partijleider Van Mierlo.

Spijkerhard pakket

Van Mierlo vindt dat D66 moet gaan regeren als er inhoudelijkvoldoende te halen valt. Hij riep de fractie wel op "een strengoordeel te vellen over het onderhandelingsresultaat". D66 moetvolgens hem gaan voor een "spijkerhard pakket". Daarvan moet inelk geval een onderzoek naar de gekozen minister-president deeluitmaken, vindt hij. Invoering van het correctief referendum, datDittrich in de onderhandelingen heeft laten vallen, acht Van Mierlovan minder belang.

De sfeer in Amsterdam was positiever dan zaterdag tijdens eenD66-bijeenkomst in Groningen. Terwijl in Groningen de tegenstandersvan regeren in de meerderheid waren, kreeg Dittrich in Amsterdamregelmatig applaus.