NUSA DUA - In 'de verlenging' is zaterdag op het Indonesische Bali een akkoord bereikt op de klimaattop. Alle deelnemers onderschreven een 'routekaart' voor onderhandelingen die in 2009 een nieuw pact moet opleveren voor de bestrijding of beheersing van de opwarming van de aarde.

Het akkoord kwam tot stand op de 13e dag van moeizame onderhandelingen, een dag na de aanvankelijk beoogde slotdag.

De top leek zonder enig slotdocument een mislukking te worden. De Verenigde Staten bleven tegenstander van de compromistekst. Die moest de klimaattop afsluiten met een uiterste datum voor een nieuw klimaatverdrag.

VN-chef Ban Ki-moon keerde speciaal naar de conferentie terug om een emotioneel beroep te doen op de deelnemers: 'Grijp deze kans, dit moment voor het welzijn van de hele mensheid.'

Mislukking

Maar in de ogen van de Amerikaanse delegatie worden armere broeikasgas-giganten opnieuw veel te veel ontzien. Dat schoot in het verkeerde keelgat van veel gedelegeerden.

De conferentie leek op een mislukking af te stevenen. Maar zaterdag gaven de geïsoleerd geraakte Amerikanen het verzet tegen de moeizaam overeengekomen compromistekst op het laatste moment op.

Halvering uitstoot

Eerder al slaagden ze erin specifieke beperkingen voor rijkere landen over de uitstoot van broeikasgassen uit het eigenlijke document te weren. Ook van de halvering van de uitstoot van broeikasgassen voor 2050 is geen sprake.

Verenigde Staten

De Amerikaanse delegatieleider, Paula Dobriansky, kreeg luid applaus toen zij uiteindelijk beloofde zich bij de consensus aan te sluiten. Eerder werd zij nog uitgejouwd voor het afwijzen van het compromis.

Dobriansky bezwoer toen toch maar dat de Verenigde Staten ' verder willen gaan en zich zullen voegen naar de consensus'. Daarmee werd de steun voor de tekst unaniem en was de klimaattop voorbij.

Kyoto

De 190 landen van de Unfccc (Raamwerkconventie over Klimaatsverandering van de Verenigde Naties) stellen een wereldwijd pact te sluiten dat over twee jaar in Kopenhagen moet worden ondertekend.

Het zal in 2012 van kracht worden, wanneer het huidige Kyoto Protocol verloopt.

In het nieuwe pact moeten concrete maatregelen staan die noodzakelijk worden geacht om de opwarming van de aarde en de gevolgen ervan te beheersen of te verzachten. Het moet veel ambitieuzer en dwingender worden dan de huidige afspraken die tien jaar geleden in Kyoto werden vastgelegd.