DEN HAAG - Wilsonbekwamen mogen bij de volgende verkiezingen zelf hun stem uitbrengen. De Tweede Kamer ging dinsdag akkoord met een wetsvoorstel om hen niet langer van het kiesrecht uit te sluiten.

Directe aanleiding daarvoor was een uitspraak van de Raad van State in 2003. Die bepaalde dat het soms onredelijk kan zijn om iemand die wegens een geestelijke stoornis onder curatele is gesteld, uit te sluiten van het kiesrecht. Om wilsonbekwamen kiesrecht te geven, moet de Grondwet worden aangepast.

Geronseld

Sommige fracties, waaronder de SP en de PVV, benadrukten vorige week bij de bespreking van het voorstel dat voorkomen moet worden dat stemmen van wilsonbekwamen worden geronseld.

Staatssecretaris Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken) stelde toen dat van zorginstellingen, ouders en curatoren verwacht mag worden dat ze erop toezien dat geen misbruik wordt gemaakt van de kwetsbaarheid van wilsonbekwamen.