DEN HAAG - Minister Veerman van Landbouw heeft dinsdag eenvervoersverbod afgekondigd voor varkens in de Gelderse Vallei enhet vogelpestgebied in Limburg. Hieronder vallen ook kleine stukjesvan Noord-Brabant. Volgens het ministerie is hiertoe besloten nadatuit onderzoek is gebleken dat varkens vatbaar kunnen zijn voorvogelpest.

Varkensboeren hebben bezorgd en woedend gereageerdop het nieuws. Zij steunen het vervoersverbod, maar begrijpen niet waarom pas zo laatis onderzocht welke rol varkens misschien spelen bij deverspreiding van de ziekte.

Volgens Chris van Gisbergen, voorman van de varkensboeren bijLTO-Nederland, komen enkele honderden bedrijven in grote problemenomdat hun stallen te vol worden nu er geen varkens meer mogenworden vervoerd. Hij spreekt van "een uitermate schrijnendesituatie''. Als varkens het vogelpestvirus ook blijken te kunnenverspreiden, is dat een gigantisch probleem, aldus Van Gisbergen.

Antistoffen gevonden

Van de dertien bedrijven die in de Gelderse Vallei werdenonderzocht op aanwezigheid van het virus bij varkens, werden bijdieren op vijf bedrijven antistoffen tegen vogelpest gevonden.In afwachting van nader onderzoek naar het risico dat varkenshet virus ook daadwerkelijk verspreiden, wil Veerman geen enkelrisico nemen. Het was al bekend dat varkens gevoelig zijn voorvogelpest, maar zelf niet echt ziek kunnen worden.

Besmettingen voorkomen

Veerman verscherpt tevens (vervoers)maatregelen die deverspreiding van het vogelpestvirus tot staan moeten brengen. Ditdoet hij om te voorkomen dat het pluimveedichte gebied in hetoosten van Brabant, dat tussen de besmette gebieden in de GelderseVallei en Limburg ligt, ook besmet raakt. Dit heeft Veerman dinsdagin een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

Vervoermiddelen die in Oost-Brabant in aanraking komen metpluimvee mogen het gebied niet meer uit, en pluimveevervoermiddelenuit de besmette gebieden mogen Oost-Brabant niet in. Het transportvan eendagskuikens en uitbroeden van eieren wordt in de besmettegebieden en in Oost-Brabant verboden. Dit gebeurt om te voorkomendat er dieren ter wereld komen die later gedood of geruimd moetenworden.

In overleg met de pluimveesector kijkt Veerman volgendeweek wanneer deze maatregelen weer versoepeld kunnen worden.In de vogelpestgebieden en in Oost-Brabant moet tevens al hetpluimvee binnenblijven en mogen ook voertuigen van dierenartsen huneigen gebied niet verlaten.