DEN HAAG - Koningin Beatrix heeft dinsdagavond CDA'erHoekstra en VVD'er Korthals Altes benoemd als informateurs. Zijhebben de opdracht te onderzoeken welke derde partij samen met CDAen VVD een nieuw kabinet wil vormen. Kandidaten daarvoor zijn deLPF, D66 en de christelijke partijen ChristenUnie en SGP

Letterlijk verzoekt de koningin de informateurs "binnen zo kortmogelijke termijn te onderzoeken welke mogelijkheden er thans zijnvoor de vorming van een kabinet van CDA en VVD en één of meerandere partijen, dat kan rekenen op een vruchtbare samenwerking metde Staten-Generaal, op basis waarvan vervolgens spoedig een kabinetkan worden geformeerd".

De benoeming van Hoekstra en Korthals Altes komt overeen met hetadvies dat het CDA en de VVD de koningin dinsdag hadden gegeven. Deandere fracties kwamen met uiteenlopende adviezen, variërend vaneen lijmpoging tussen CDA en PvdA (GroenLinks) tot nieuweverkiezingen (SP).

Premier Balkenende heeft in Griekenland instemmendgereageerd op de benoeming van de informateurs Hoekstra en KorthalsAltes. Hij liet dinsdagavond via zijn woordvoerder weten dat hijhoopt dat de verkennende fase snel kan worden afgerond, zodatduidelijk wordt met welke partij CDA en VVD verder kunnen in debesprekingen over het nieuwe kabinet.