BAGDAD/TIKRIT/LONDEN - De Iraakse strijdkrachtenlijken volledig te zijn uitgeschakeld. De Britse premier Blair zeimaandag dat er uitsluitend nog weerstand wordt geboden door'buitenlandse strijders'. Hij voorziet verkiezingen in Irak overeen jaar.

Amerikaanse mariniers hebben maandag het belangrijkste deel vande stad Tikrit ingenomen zonder op veel verzet te stuiten. Van eendramatische laatste verdediging van strijders of soldaten trouw aande spoorloze president was geen sprake. De stad en het complex vanpaleizen van Saddam Hussein bleken uitgestorven.

De Amerikaanseaanvallers hadden de stad wekenlang zwaar gebombardeerd en mogelijkzijn gevechtseenheden de stad uitgegaan om elders beschutting tezoeken. De Amerikaanse troepen zoeken in de omgeving verder naar destrijders van het verdwenen regime.

De stad was de bakermat van Saddam Hussein en zijn familie dieuit deze streek komen. Een voormalige minister van BinnenlandseZaken en halfbroer van president Saddam Hussein, Watban IbrahimHassan al-Tikriti, is aan de Syrische grens aangehouden. Eenvooraanstaand Iraaks wetenschapper op het gebied van kernenergie,Jaffer al-Jaffer, heeft zich aan de Amerikanen overgegeven.

Machtspositie

Tikrit, 150 kilometer ten noorden van Bagdad, is het centrum vande Iraakse soennieten die circa eenvijfde van de bevolking vormenmaar met Saddam vrijwel alle macht hadden. Die situatie is nuvoorbij en de overige bevolkingsgroepen azen op nu op eenmachtspositie waarvan ze denken dat die hen toekomt.

Dinsdag komen een aantal Iraakse bewegingen die aanspraak makenop een machtspositie bijeen in de plaats Nasiriya om onderAmerikaanse leiding over het na-oorlogse Irak van gedachten tewisselen. Het wordt een inleidend gesprek dat moet leiden totonderhandelingsrondes waar uiteindeljk in Bagdad een compromis overhet bestuur uit voort moet komen.

Leden van de Turkmeense minderheid hebben maandag in denoordelijke stad Kirkuk Koerdische strijders ervan beschuldigd opniet-Koerdische burgers te schieten en daarbij tal van mensen,onder wie een klein jongetje, te hebben doodgeschoten.

Plunderingen en spanningen

Kirkuk is slechts een van de vele plaatsen die worden geteisterddoor geweld als gevolg van de anarchie. De schaarse Amerikaansetroepen proberen met patrouilles in Kirkuk de plunderingen en despanningen tussen Arabische en Koerdische inwoners tegen te gaan.De belangrijkste strijdmacht in de stad bestaat evenwel nog steedsuit Koerden ondanks Amerikaanse beloften aan Turkije om de stadzelf snel en helemaal over te nemen.

In de hoofdstad Bagdad pogen de Amerikanen de orde te herstellenmet behulp van de gewone politie. Zeker 2000 agenten hebben zich naeen dringende oproep gemeld en de patrouilles onder gewapendeAmerikaanse begeleiding zijn al begonnen.

De actie tegen de plunderingen komt voor veel mensen te laat. Deschade die is aangericht in de Iraakse hoofdstad is nog afgezienvan de eerdere bombardementen gigantisch. Alleen het ministerie vanOlie heeft de oorlog en de plunderingen relatief goed doorstaan endat is volgens waarnemers niet toevallig. De Britse minister vanBuitenlandse Zaken Straw heeft maandag de Verenigde Naties gevraagdsnel Iraakse olie-export goed te keuren en de VS praten met eenvoormalige Iraakse functionaris. Fadhil Othman, om de nieuweolieminister van Irak te worden.

Olieputten

De Amerikaanse generaal Brooks, chef van het centraal commandoin Qatar, heeft maandag opgelucht laten weten dat alle olieputtenvan Irak beveiligd worden door de (Amerikaans-Britse) coalitie. Zebranden niet zoals werd gevreesd voor de aanval op 20 maart begon.Evenmin hebben de Irakezen massavernietigingswapens ingezet endergelijke wapens zijn nog nergens gevonden. Ook niet in Qaim bijde Syrische grens dat na hevige gevechten in handen van deAmerikanen is gevallen.

De VS beschuldigen nu Syrië ervan diewapens te verbergen. Syrië stelt dat het om eenAmerikaans-Israëlische lastercampagne gaat.