DEN HAAG - De onderhandelaars Balkenende (CDA) en Bos (PvdA)en hun vertrouwelingen hebben het afgelopen weekeinde dedoorrekeningen ontvangen die het Centraal Planbureau (CPB) heeftgemaakt van hun bezuinigingsplannen voor de komende vier jaar. Naarverluidt vallen de cijfers minder somber uit dan gevreesd werd,maar geen van de betrokkenen wilde zondagavond details kwijt.

Maandagochtend bespreken beide partijen de doorrekeningen ineigen kring. 's Middags schuiven ze aan bij de informateurs Donneren Leijnse om hun bevindingen te bespreken. Het wordt dooringewijden de meest cruciale bijeenkomst in de formatie genoemd.CDA en PvdA hebben vorige week een pakket van ruim 20 miljardeuro aan bezuinigingen en lastenverzwaringen naar het CPB gestuurd.Van dat bedrag is 14,5 miljard bestemd om het overheidstekort dekomende kabinetsperiode weg te werken (een harde eis van het CDA),terwijl de rest bedoeld is om te investeren in onder meer zorg enonderwijs.

Vooral de PvdA vreest dat de bezuinigingen veel schade zullenaanrichten aan economie en werkgelegenheid en voor nadeligeinkomenseffecten zullen zorgen. Partijpromimenten alsoud-staatsssecretaris van Cultuur Van der Ploeg en de Tilburgseburgemeester Stekelenburg waarschuwden partijleider Bos zondag datde PvdA niet akkoord moet gaan met het ombuigingspakket als degevolgen te ernstig zijn. Beiden noemden het onzin om hetoverheidstekort zo snel weg werken als het CDA wil.

Naar verwachting zal er minstens enkele dagen aan debezuinigingslijst gesleuteld moeten worden voor alle partijentevreden zijn. Maar een breuk in de formatie wordt met name inPvdA-kring ook niet uitgesloten.