RIJSWIJK - In het Noord-Limburgse Ospel en Nederweert zijnafgelopen weekeinde negentien pluimveebedrijven geruimd, omdat erin het gebied een ernstige verdenking bestaat van vogelpest. Naasteen vermoeden van het virus bij een bedrijf in Ospel, kwam erzaterdag nog een tweede verdenking bij van een kalkoenhouderij inhet buurtschap Nederweert-Eind.

Bij de ruimingen zijn uit voorzorg tienduizenden dieren gedood.Het ministerie van Landbouw gaf opdracht tot het ruimen in eenstraal van 1 kilometer rondom de verdachte boerderijen, beiden inde gemeente Nederweert.

Soldaten

Om de ruimingen in goede banen te leiden, zette het ministeriehonderd soldaten in. Zij controleren 24 uur per dag inploegendiensten op overtredingen van de maatregelen tegen devogelpest. Het gaat om tien leden van de Koninklijke Marechausseeen negentig militairen van de marine, de landmacht en deluchtmacht. Zij blijven zeker tot maandag.

Over de inzet van de militairen onstond zaterdagochtend enigeophef. Burgemeester C. Suttorp van Nederweert was boos omdat dekomst van soldaten uitbleef ondanks toezeggingen van ministerVeerman van Landbouw. Hij vreesde dat zijn aanvraag in debureaucratische molen was blijven steken, terwijl hij de inzetjuist nu hard nodig had. Uiteindelijk konden de soldaten na overlegtussen de betrokken ministeries afreizen naar het zuiden des lands.

Enorme zorg

Voorzitter J. Wolleswinkel van de Nederlandse OrganisatiePluimveehouders (NOP) reageerde geschokt op de tweede verdenking."Het betekent dat het virus echt actief is in dit gebied; eenenorme zorg." Hij pleitte ervoor dat de ruimingen radicalermoesten gebeuren. "Minstens 3 kilometer rondom de verdenkingen."

Ook de Limburgse Land- en Tuinbouwbond LLTB wil dat er meerbedrijven geruimd worden om verdere verspreiding van vogelpest tevoorkomen. Ook wil de bond een betere opkoopregeling voorwelzijnsproblemen, zoals op de Veluwe. Veel bedrijven hebben sindsde uitbraak van het virus te maken met beperkende maatregelen."Daarom moeten pluimveebedrijven in acute nood snel financiëlehulp krijgen." De organisatie twijfelt verder aan deslagvaardigheid van het ministerie en vindt dat er teveel achterhet virus wordt aangelopen.

Stilgevallen

De schade door de vogelpest bedraagt al ongeveer 150 miljoeneuro, meldde voorzitter J. Ramekers van het Productschap Vee Vleesen Eieren (PVE) zaterdag. Boeren, slachters en handelaren kampenmet diverse verboden. Kippen en eieren mogen sinds vrijdag nietmeer opgehaald worden bij boerderijen en slachterijen zijnonderbezet, sommige zelfs stilgevallen. Minstens tien landen buitende Europese Unie hebben de grenzen gesloten voor Nederlandsekippenproducten.

De eierhandelaren zijn bezorgd over hun exportpositie. Klantenlopen weg en sluiten contracten af met leveranciers in anderelanden. Voor de branche staat een export van 700 miljoen euro perjaar op het spel. De Nederlandse organisatie van eierhandelaren(Anevei) verwacht dat de voorraden bij de verpakkingsbedrijvenmaandag zijn uitgeput. Als het ophaalverbod nog geldt, moeteneieren uit het buitenland komen, wat in de praktijk erg lastig is.

Voergebrek

Hoewel er een vervoersverbod is van dierlijke producten bijkippen- of kalkoenhouderijen, bepaalde minister Veerman zaterdagdat transporteurs toch veevoer mogen leveren bij dieren die dreigente verhongeren. Dat geldt alleen voor pluimveebedrijven waar binnen uur ernstige welzijnsproblemen zouden ontstaan door voergebrek.Het verzoek kwam van de Dierenbescherming, omdat sommige boerenvrijdag al geen voer meer hadden voor hun vleeskippen.

Tot dusver zijn er 177 besmettingen en 29 zware verdenkingenvastgesteld van vogelpest in Nederland. De meeste gevallen zijnopgedoken rond Barneveld in de Gelderse Vallei. De verdenkingen inNoord-Limburg zijn ernstiger voor de sector, omdat hier meer kippenverblijven dan in de regio-Barneveld. In de gemeente Nederweertzijn in totaal 127 pluimveebedrijven met ongeveer drie miljoendieren. In een straal van 10 kilometer om Ospel bevinden zich achttot tien miljoen stuks pluimvee.