DEN HAAG - Zeker honderd militairen worden ingezet bij debestrijding van de vogelpest, nu die ziekte zeer waarschijnlijk isovergesprongen naar Noord-Limburg.Minister Veerman van Landbouw riep vrijdag de hulp van hetministerie van Defensie in om de verdere verspreiding van hetbesmettelijke virus het hoofd te bieden.

Premier Balkenende zei dathij zich "enorm veel zorgen" maakt over de vogelpest. Hij noemdede situatie voor de getroffen bedrijven "buitengewoon triest".

Spoeddebat

In de Tweede Kamer wil GroenLinks een spoeddebat met ministerVeerman. Als blijkt dat Limburg inderdaad getroffen is, is deaanpak van Veerman definitief mislukt, aldus GroenLinks.Vrijdag werd bekend dat bij twee vestigingen van eenkalkoenbedrijf in het Noord-Limburgse Ospel, bij Weert, eenernstige verdenking van vogelpest is geconstateerd. Dit betekentdat het virus nu zeer waarschijnlijk ook in Limburg is. Donderdagsloeg het al over naar Brabant.

Het ministerie kondigde voor heel Nederland een zogehetenvervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest afgekondigd. Hetverbod geldt ook voor een- en evenhoevige dieren, zoals varkens enrunderen, en hun producten van bedrijven waar ook pluimvee staat.Alle versoepelingen van de maatregelen die de afgelopen tijdwaren doorgevoerd, worden daarmee teruggedraaid. De import enexport van dieren die gevoelig zijn voor vogelpest en broedeierenligt hierdoor ook weer stil. Het vervoersverbod is ingesteld om tekunnen achterhalen waar de vermoedelijke besmetting vandaan komt.

Hermetisch afsluiten

De militairen worden waarschijnlijk vrijdagavond al ingezet omhet gebied van tien kilometer rondom Ospel te controleren. Deburgemeesters van de betrokken gemeenten mogen bepalen wanneer zede militairen inzetten. In eerste instantie doen zij een beroep opde politie, dan op de marechaussee en dan op het leger. Veermanverwacht dat het leger wel nodig is om het gebied hermetisch tekunnen afsluiten. Als het nodig is, kan hij bij Defensie aankloppenvoor nog eens "enkele honderden" militairen.

Het verdachte geval in het Noord-Limburgse Ospel vormt een grotebedreiging voor miljoenen kippen en kalkoenen in de directenabijheid. Het gebied is een van de dichtstbevolkte gebieden vanNederland, wat pluimvee betreft. Alleen al in de 10-kilometerzonerondom Ospel zitten tussen de acht en tien miljoen stuks pluimvee,net zoveel als in de hele Gelderse Vallei. In totaal telt Limburgvijftien miljoen stuks pluimvee.

Omdat de bedrijven hier zo dicht op elkaar staan en zoveeldieren hebben, is er volgens Veerman sprake van "de hoogste staatvan paraatheid". De minister schat de totale schade als gevolg vande uitbreiding van de vogelpest op 100 miljoen euro.

Menselijk contact

De verdenking in Limburg, op tientallen kilometers van hetdichtstbijzijnde geval, bevestigt volgens de minister dat het virusdoor menselijk contact is overgebracht. Veerman heefteurocommissaris Fischler van Landbouw vrijdag gevraagd omfinanciële steun voor de gevolgen van de vogelpest. Daar zijnregelingen voor, maar die zijn gebonden aan strenge voorwaarden.Het gaat hierbij om steun voor "ontwikkelingen in de markt",aldus Veerman, niet om geld voor dierwelzijn of de bestrijding vande ziekte.

In het gebied van 1 kilometer rondom de twee vestigingen van hetgetroffen bedrijf, liggen nog eens acht pluimveebedrijven. Dieworden zo snel mogelijk leeggemaakt. Vooralsnog is er geen sprakevan een bufferzone, zoals die donderdag rond Teeffelen is gelegd omverspreiding van het virus te voorkomen.

De Algemene Inspectiedienst (AID) heeft een particulier beboetdie in de tweede week van de vogelpestuitbraak tien kippen vanuitde Gelderse Vallei naar Brabant heeft gebracht. De dienst neemt dezaak hoog op omdat later het bedrijf naast de woning van deverdachte besmet werd verklaard.

Voldoende eieren

Tot en met dinsdag zijn er nog voldoende eieren voor de winkelsin Nederland, aldus de branchevereniging van eierhandelaren Anevei.België heeft na de waarschijnlijke besmetting in Limburg extramaatregelen genomen. Zo wordt de invoer van veevoeder uit Nederlandverboden, en andersom ook de uitvoer daarvan vanuit België naarNederland. Verder zijn Nederlandse 'dienstverleners' zoalsdierenartsen en onderhoudsbedrijven, niet meer welkom opkippenboerderijen in België.