DEN HAAG - Bij twee vestigingen van een kalkoenbedrijf in hetLimburgse Ospel, bij Weert, is een ernstige verdenking vanvogelpest geconstateerd. Dit betekent dat het virus nu ook inLimburg is. Donderdag sloeg het al over naar Brabant. Dat heeft hetministerie van Landbouw vrijdag gezegd.

Het ministerie heeft voor heel Nederland een zogehetenstandstill voor vervoer van pluimvee, eieren en mest afgekondigd.Het vervoersverbod geldt ook voor een- en evenhoevige dieren, zoalsvarkens en runderen, en hun producten van bedrijven waar ookpluimvee staat.

Versoepelingen teruggedraaid

Dit betekent dat alle versoepelingen van de maatregelen die deafgelopen tijd waren doorgevoerd, worden teruggedraaid. De importen export van dieren die gevoelig zijn voor vogelpest enbroedeieren ligt hierdoor ook weer stil. Het vervoersverbod isingesteld om te kunnen achterhalen waar de vermoedelijke besmettingvandaan komt.

In het gebied van 1 kilometer rondom de twee vestigingen van hetgetroffen bedrijf, liggen nog eens acht pluimveebedrijven. Dieworden zo snel mogelijk leeggemaakt. Vooralsnog is er geen sprakevan een bufferzone, zoals die donderdag rond Teeffelen is gelegd omverspreiding van het virus te voorkomen. Daar wordt volgens eenzegsvrouw van het ministerie nog over gesproken.

Gedood

Ospel ligt in een gebied met veel intensieve pluimveebedrijven.Limburg telt ruim vijftien miljoen stuks pluimvee, anderhalf keerzoveel als de Gelderse Vallei. De verdenking geldt voor tweevestigingen van hetzelfde vleeskalkoenenbedrijf. De 11.000 dierendaar worden vrijdagmiddag nog gedood.

In de gemeente Nederweert, waar Ospel deel van uitmaakt, zijn pluimveebedrijven, met in totaal drie miljoen dieren. In eenstraal van 10 kilometer om Ospel zitten tussen de 8 en 10 miljoendieren, net zoveel als er in de hele Gelderse Vallei zaten, voor deuitbraak aldaar.