DEN HAAG - Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij stelt een bufferzone in Noord-Brabant in om te voorkomendat de vogelpest zich in die provincie kan verspreiden. Allepluimveebedrijven die in die buffer zijn gevestigd, worden geruimd.Dat heeft het ministerie donderdagavond laten weten.

De zone komt in het gebied Ravenstein, Oss en Lith. Hetministerie neemt de maatregel vanwege de verdenking van besmettingmet klassieke vogelpest bij een leghennenbedrijf in Teeffelen. Ditbedrijf is al geruimd. Volgens het ministerie blijkt uit de eerstetestresultaten dat er bij het bedrijf in Teeffelen daadwerkelijksprake is van besmetting met klassieke vogelpest.

Alle pluimveehouderijen en hobbydieren in de bufferzone wordengeruimd. Het gaat om vijftien ondernemingen. Volgens eenwoordvoerster van het ministerie beginnen de ruimingen zo snelmogelijk. Ze kan nog niet zeggen om hoeveel dieren het gaat.