DEN HAAG - De onderhandelaars van CDA en PvdA hebbenmaandagavond een doorbraak bereikt in de kabinetsformatie. Dathebben CDA-leider Balkenende en PvdA-leider Bos gezegd. Ze werdenhet eens over het financiële beleid voor de komendekabinetsperiode.

Het Centraal Planbureau (CPB) gaat de afspraken nu bekijken enhun effect op de Nederlandse economie uitrekenen. Daarna bekijkenCDA en PvdA of ze hun definitieve goedkeuring kunnen geven.Nadat het CDA al een eindvoorstel van de informateurs Donner enLeijnse had omarmd, ging uiteindelijk ook de PvdA akkoord. Desociaal-democraten hadden wel twee schorsingen nodig voor beraad ineigen kring.

Aanvullende bezuinigingen

In het financiële pakket is sprake van ongeveer 14,5 miljardeuro aan bezuinigingen en lastenverzwaringen. De bezuinigingen zijnnodig om in 2007 het begrotingstekort weggewerkt te hebben.Daarnaast hebben CDA en PvdA afgesproken dat er 4 tot 5 miljardeuro extra beschikbaar komt voor onder meer zorg, onderwijs enarbeidsmarktbeleid. Dat vergt nog aanvullende bezuinigingen.

Mocht uit de CPB-berekening blijken dat de afgesprokenbezuinigingen of lastenverzwaringen niet haalbaar zijn, dan blijvenbegrotingsevenwicht en extra uitgaven toch overeind, zo luidt deafspraak. Dan moeten er dus andere bezuinigingen enlastenverzwaringen gezocht worden. "Het is niet de bedoeling datwe na ommekomst van het CPB elk een andere kant opvliegen", aldusBos maandagavond.

Intensiveringen

Over de vraag of het overheidstekort de komende vier jaarhelemaal weggewerkt moet worden, hebben de twee partijen de heleformatie door gestreden. Het CDA wilde absoluut eenbegrotingsevenwicht in 2007, de PvdA vond een klein tekort in datjaar ook aanvaardbaar. De sociaal-democraten hamerden op hun beurtsteeds op de noodzaak van extra intensiveringen.

Maandag zetten de informateurs de onderhandelingen onder drukdoor met een soort eindvoorstel te komen. Daarin staat dat zowelbegrotingsevenwicht als extra uitgaven harde randvoorwaarden zijnbij de financiële afspraken. Het CDA zei maandag al snel ja tegendeze deal, de PvdA had daar wat meer tijd voor nodig.

Schatkist

Dinsdag bepalen de onderhandelaars de exacte samenstelling vanhet pakket dat naar het CPB wordt gestuurd, maar daarbij gaat hetnog slechts om het zetten van de puntjes op de i. Ook moeten ze nogafspreken wat ze de komende jaren doen met mee- of tegenvallers.Het CDA wil meevallers zoveel mogelijk in de schatkist stoppen, ookals het overheidstekort al is weggewerkt. De PvdA wil in datlaatste geval extraatjes ook kunnen gebruiken voor nieuwe uitgaven.

Het CPB heeft waarschijnlijk ongeveer een week nodig om hetbezuinigspakket door te rekenen. De tussentijd kunnen CDA en PvdAdan benutten om het regeerakkoord helemaal in te vullen. Over ondermeer zorg en integratie moeten nog knopen worden doorgehakt.