DEN HAAG - CDA en PvdA hebben maandag de strijdbijl over deoorlog in Irak begraven. In een moeizaam overleg van bijna zevenuur besloten de partijen "de verschillen van mening niet verderuit te vergroten", zei PvdA-leider Bos na afloop. CDA-collegaBalkenende repte van "een nieuwe eenheid" en ziet "een goedegrondslag voor verdere formatiebesprekingen".

"De rechtmatigheid van het huidige coalitieoptreden in Irakhoudt de partijen dus niet langer verdeeld", stellen de tweepartijen in een speciaal opgestelde verklaring. Ze zeggen deVN-resolutie 1441 te accepteren als "feitelijke grondslag" voorde oorlog. Die interventie is bovendien in het belang van hetIrakese volk en de internationale rechtsorde, menen CDA en PvdA.

Vraagtekens

De sociaal-democraten stelden tot dusver glashard dat de oorlognooit had mogen beginnen, omdat de VN dit niet explicietgoedkeurde. Bos weigerde maandagavond echter "de discussie over derechtmatigheid opnieuw te voeren". Hij erkende eerder vraagtekensgezet te hebben bij een interventie in Irak zonder VN-toestemming.Hij wilde hier nadrukkelijk niet op terugkomen, maar wil "dehuidige situatie accepteren zoals hij is".

Beide partijen stellen zich op aan de zijde van de Amerikanen enBritten. Bos benadrukte dat van Nederlandse militaire inbreng geensprake zal zijn. Wel kan Nederland onder zeer strikte voorwaardenelders in de wereld militair bijspringen. Het kabinet zal verzoekenvoor bijstand van keer tot keer beoordelen.

Belangrijke basis

De onderhandelaars maakten duidelijk dat de kabinetsformatie nugered is. "Er ligt een belangrijke basis voor het formatieproces.Dat was vorige week wel anders", vond Balkenende. "Er isvoldoende vertrouwen dat we bij het eerste beste meningsverschilniet weer rollebollend over straat gaan", meende ook Bos.De partijen willen goede afspraken maken over hun houding bijinternationale conflicten in de toekomst. "Daar komen we wel uit.Het moet alleen nog opgeschreven worden", zei Bos.De formatiebesprekingen gaan dinsdagmiddag door.