AMSTERDAM - Onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu(RIVM) heeft uitgewezen dat 19 mensen inmiddels oogaandoeningen(conjunctivitis) opgelopen hebben als gevolg van hetvogelpestvirus. Het gaat in 18 gevallen om mensen die intensief enlangdurig betrokken zijn geweest bij het ruimen van met vogelpestbesmette pluimveebedrijven.

Inmiddels heeft één familielid van een ruimer eenzelfdeoogaandoening opgelopen, waaruit blijkt dat het virus overdraagbaaris van mens tot mens. Dergelijke overdracht is niet eerdervastgesteld. De oogaandoeningen zijn onschuldig en goed te genezen.

Deze ontwikkelingen zijn aanleiding om extra maatregelen te nemen.Dit om mogelijke vermenging van mensengriepvirus en vogelgriepvirusdie tot de vorming van een nieuw mensengriepvirus kan leiden,zoveel mogelijk te voorkomen.

Oogaandoening is ongevaarlijk

Vanaf zaterdag 15 maart zullen ruimers verplicht worden eenanti-viraal middel in te nemen. Dit middel moet genomen worden omte voorkomen dat ze het vogelgriepvirus oplopen. Mensen die opbesmette of verdachte pluimveebedrijven wonen of werken, krijgendeze anti-virale middelen ook aangeboden.Alle nieuwe gevallen van conjunctivitis waarbij een direct verbandwordt vermoed of aangetoond met het vogelpestvirus, zullen ook meteen anti-viraal middel tegen deze oogaandoeninging wordenbehandeld. De oogaandoening is op zichzelf ongevaarlijk en gaat ookzonder medicijnen over.

Griepprik

Om de kans op samenloop van mensengriepvirus en vogelpestvirus nogverder te verkleinen, is besloten om de groep mensen die het advieskrijgen om een griepprik te nemen, verder uit te breiden. Datbetekent dat alle bewoners en medewerkers van pluimveebedrijven diezich in de zogenoemde beschermingsgebied van 3 kilometer bevinden,het advies krijgen om zich tegen de griep in te laten enten.

Door deze preventieve maatregelen wordt de verspreiding van hetvogelgriepvirus via de mens beperkt en de kans op vermeniging methet menselijke griepvirus zoveel mogelijk verkleind.