PARIJS - Frankrijk zal in de Veiligheidsraad gebruik makenvan zijn vetorecht als het Amerikaans-Brits-Spaanse voorstel overIrak een meerderheid haalt. Dat voorstel voorziet in een ultimatumvan 17 maart voor de ontwapening van Irak. De Franse presidentChirac zei in een televisie-interview dat hij wil datVN-inspecteurs hun werk kunnen afmaken.

Chirac zei er wel bij dat Irak niet voldoende meewerkt met deVN-wapeninspecteurs die in het land naar verboden wapens zoeken.Maar volgens de Franse president, die de oppositie tegen deAmerikaanse plannen Irak met geweld te ontwapenen leidt, is eenoorlog nog steeds niet onvermijdelijk.

Hij zei geen enkele maatregel te zullen steunen die leidt totmilitair ingrijpen tegen Irak voordat de wapeninspecteurs van de VNhebben gezegd niets meer te kunnen doen. In het interview uitteChirac ,,het gevoel dat China en Rusland dezelfde houding hebbenals Frankrijk'' ten aanzien van een veto tegen een "resolutie diede weg vrijmaakt voor de oorlog".

De president zei nog niet te hebben besloten of hij naar deVerenigde Naties gaat als de ontwerpresolutie in stemming wordtgebracht.