DEN HAAG - Greenpeace vindt dat de regering zich aan eerderebeloftes moet houden en de kerncentrale in Borssele op 31 december alsnog dient te sluiten.

De milieuorganisatie vindt het schandalig dat het ministerie vanVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer(VROM) hetbesluit van de minister van Economische Zaken(EZ) in 1994 om dekerncentrale voor 2004 te sluiten nu afdoet als een 'onbetekendepolitieke uitspraak zonder juridische gevolgen.'

Geen poot om op te staan

De raadsman (J. van der Grinten) van Greenpeace eiste maandagbij de Raad van State dan ook een aanpassing van dekernenergiewetvergunning voor Borssele om sluiting voor 2004mogelijk te maken. VROM en EPZ, de exploitant van de kerncentrale,vinden echter dat de milieuorganisatie geen poot heeft om op testaan.

Bewijzen niet overtuigend

Het EZ-besluit uit 1994 om de kerncentrale te sluiten vondplaats in het kader van de Elektriciteitswet. Die E-wet is intussenvervallen. Volgens VROM en EPZ kan de door Greenpeace bestredenkernenergiewetvergunning alleen worden ingetrokken als ze keihardaantoont dat de kerncentrale een gevaar voor de volksgezondheid,milieu en veiligheid vormt. Maar VROM en EPZ vinden de bewijzenniet concreet en allesbehalve overtuigend.

Greenpeace blijft er echter bij dat belofte schuld maakt enduidelijke politieke beloften niet weggewimpeld mogen worden. Ookstaatsraad Th. Drupsteen toonde zich tijdens de zitting kritischover de opvatting van VROM dat vroegere politieke uitspraken overBorssele nu niet meer terzake doen.Uitspraak volgt over enkele weken.