DEN BOSCH - De vijf grote Brabantse steden hebben donderdag in een nieuwe brandbrief aan politiek Den Haag hun zorgen geuit over de 'explosieve' toename van gevaarlijk treinvervoer over hun grondgebied.

De steden raken steeds meer geïrriteerd dat de Betuwelijn nog steeds niet kan worden gebruikt en dat zij met de risico's worden opgezadeld.

Aanleiding is een incident vorige week waarbij Tilburg aan een treinramp is ontsnapt. Een botsing tussen een passagierstrein en goederentrein gevuld met propaangas vlakbij enkele grote flats werd ternauwernood voorkomen.

Ketelwagens

Oude prognoses gingen uit van 4400 ketelwagens met brandbare gassen door Brabant. Vorig jaar reden echter al 12.500 ketelwagens door dichtbevolkte gebieden als Breda en Tilburg.

De steden herinneren het kabinet aan tal van toezeggingen uit het verleden. "Het lijkt wel of al deze afspraken consequent worden genegeerd. Ondertussen is Tilburg ontsnapt aan een ramp en is het wachten op een volgend incident."

Maatregelen

Minister Camiel Eurlings (Verkeer) moet direct maatregelen nemen om de veiligheid langs de Brabantroute op acceptabel niveau te brengen. Als dat niet lukt, verwacht Brabant dat het vervoer van gevaarlijke stoffen vanaf 1 januari over de Betuwelijn gaat.