BORDEAUX - Kemel Ben Saleh heeft voor het Hof van Assisen vanBordeaux, waar hij in beroep terechtstaat voor de moord in mei 1999op de Nederlandse echtparen Van Hulst en Nieuwenhuis, een nieuwelezing van zijn werk in het Zuid-Franse Monfort gegeven.Aanvankelijk zei hij vanaf maandag 17 mei 1999 tot en met donderdagin de boerderij van de twee echtparen te hebben gewerkt. Nu zei hijer pas dinsdag zijn begonnen.

De advocaat van de nabestaanden van de vier vermoordeNederlanders, mr. J. de Jongh-Dunand, sprong daar onmiddellijk in.Die maandag was immers voor het eerst geprobeerd met bankpasjes vande nog in leven zijnde Nederlanders geld te krijgen. Als Ben Salah(38) die dag niet in de boerderij geweest zou zijn, kon hij deNederlanders de pasjes - een kernpunt in de moordzaak - niet hebbenontfutseld.

Dat leidde tot een heftige aanvaring tussen Ben Salah's nieuweadvocaat, mr. Thierry Lévy, en De Jongh-Dunand. Lévy verweet haaral conclusies te trekken, terwijl er nog vele vragen te stellenwaren. Met stemverheffing dreigde hij haar elke verdere stap op dieweg te beletten.

Resterend werk

Ook president Regaldo Saint-Blancard praatte Ben Salah weervast. De bewuste donderdagavond 20 mei, waarop de Nederlandersachteraf vermoord bleken te zijn, was Ben Salah pas na 19.00 uurlangsgekomen voor "slechts een half uurtje resterend werk in dekeuken". Dat had hij kennissen verteld. Maar er bleek nog veelwerk te doen. "Ik heb bij de Nederlanders in de bijkeuken en in dewoonkamer gewerkt. Met werk in de keuken bedoelde ik werk in mijneigen keuken in Estramiac", vertelde Ben Salah.

Telefoonnummer

Evenmin kon Ben Salah een afdoende verklaring geven waarom hijHenri Wagemans, zijn Nederlandse buurman in Estramiac die hem metde Van Hulsts in contact had gebracht, vrijdagochtend had gevraagdom hun telefoonnummer. Dat zou hij kwijt zijn.Uiteindelijk had hij het via de telefonische inlichtingendienst- in Frankrijk de "12" - gekregen. Maar er blijkt nooit gebeld tezijn met de 12. Ben Salah: "Dan heb ik het van Wagemansgekregen", maar die had zijn adresboekje niet bij zich en kendehet nummer niet uit zijn hoofd.

Op maandag, dinsdag en woensdag ervoor had Ben Salah wèl met VanHulst gebeld, telkens om af te spreken hoe laat hij zou komen. Opde fatale donderdag niet. Toen kwam hij onverwacht in de avondopdagen, net nadat de vier Nederlanders een restaurant haddenbesproken en hem dus niet verwachtten. Artie van Hulst bleef daaropalleen met hem in de boerderij.

Voorzichtig polsen

Henri Wagemans en zijn vrouw zouden de avond erop bij de VanHulsts gaan eten in hun "nieuwe keuken". Vrijdagochtend hebbenzij Ben Salah nog gezien toen hij hen het nummer vroeg. Tevenswenste hij hun toen "smakelijk eten" bij de Van Hulsten, die aldood waren.Wagemans is ervan overtuigd dat Ben Salah hem alleen om hettelefoonnummer heeft gevraagd om voorzichtig te polsen of hijmisschien al wist van de moorden van de avond tevoren.