DEN HAAG - Drie scholen in Nederland maken komend jaar gebruik van de mogelijkheid godsdienst en religie als nieuw examenvak in te voeren. Het gaat om twee gereformeerde en een protestants-christelijke school voor voortgezet onderwijs.

Volgens onderzoek van het Nederlands Dagblad zijn andere scholen nog bezig met het opzetten van het nieuwe vak. Dit zijn voornamelijk orthodox-christelijke scholen.

Vanaf augustus 2007 mogen scholen in het examenprogramma voor de havo en het vwo een keuzevak over religie en levensbeschouwing aanbieden. Dit vak staat los van het al bestaande vak godsdienst op christelijke scholen.

Godsdienst maakt momenteel geen deel uit van het eindexamen.