DEN HAAG - Gemeenten werken slecht mee aan de vestiging van asielzoekerscentra binnen hun grenzen. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) krijgt er daardoor nauwelijks de benodigde opvangplaatsen bij. Een taakgroep moet nu een oplossing vinden voor de problemen die gemeenten opwerpen tegen de komst van asielzoekers.

Het COA schreef in april 276 gemeenten aan die nog geen asielzoekerscentrum (AZC) hebben of minder dan honderd asielzoekers huisvesten. De organisatie vroeg om opvangplaatsen aan te bieden. Dertig gemeenten reageerden volgens een woordvoerster van het COA positief. De overige gemeenten weigerden of wierpen praktische problemen op.

De gemeente Barendrecht weigerde bijvoorbeeld omdat al haar aandacht momenteel uitgaat naar de aanleg van de Betuwelijn. Andere gemeenten kwamen met milieuzaken, onderwijsproblematiek of geluidskwesties. "Ze hebben dan bijvoorbeeld wel genoeg ruimte, maar daar mag dan niemand wonen omdat er een kippenfarm staat die voor stankoverlast zorgt", aldus de woordvoerster.

Taskforce

Volgens de woordvoerster zijn er op korte termijn 3000 opvangplaatsen nodig, op de langere termijn zijn dat 10.000 bedden. De taakgroep moet oplossingen bedenken voor de praktische problemen die de vestiging van een AZC in de weg staan. De werkgroep wordt zo spoedig mogelijk operationeel.

Medewerkers van onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het COA en de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken, OCW en VROM hebben zitting in de zogenaamde taskforce.