AMSTERDAM - Bijna één op de drie mbo-leerlingen van de Haagse Mondriaan onderwijsgroepbeheerst het Nederlands te gebrekkig om de lessen goed te kunnen volgen. Ditmeldt de Volkskrant donderdag.

Door de gebrekkige taalkennis blijft een groep van circa 6.000 leerlingensteken op een te laag niveau. Ook andere ROC’s in de grote steden zouden zichop het moment beraden op de taalproblemen van de studenten. De Haagse Mondriaanonderwijsgroep wil voortaan tijdens alle lessen extra aandacht voor deNederlandse taal. Ook het ROC in Utrecht komt binnenkort met een eigentaalbeleid.

Uit onderzoek blijkt dat het gaat om zowel allochtone kinderen die thuis geenNederlands spreken en autochtone leerlingen bij wie thuis geen boeken ofkranten worden gelezen. Het slecht beheersen van de Nederlandse taal wordt doorde leiding van de ROC’s gezien als de oorzaak van het grote aantal drop-outs ophet mbo. Bijna 40 procent van de mbo’ers gaat van school zonder eenmbo-diploma.