DEN HAAG - Pogingen om de pardonregeling voor een groep uitgeprocedeerde asielzoekers te verruimen zijn donderdag gestrand. De PvdA en de linkse oppositiepartijen gaven hier een voorzet toe tijdens het debat over de regeling.

Maar na overleg tussen de top van de coalitiepartijen liet de PvdA die eis vallen en nam de regeringsfractie genoegen met het oorspronkelijke voorstel. Dat kan rekenen op een ruime meerderheid in de Tweede Kamer.

Het kabinet schat dat 25.000 à 30.000 vreemdelingen onder de pardonregeling vallen. Het gaat om asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet (voor april 2001) Nederland zijn binnengekomen.

Tegen

Alleen de VVD en de PVV zijn ronduit tegen de eenmalige regeling, de SGP blijft er moeite mee houden. Uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van TNS Nipo bleek dat een kleine meerderheid van de VVD-stemmers (55 procent) wel voor de pardonregeling is.

De linkse partijen drongen er donderdag op aan zogeheten Dublin-claimanten ook een verblijfsvergunning te geven. Dat zijn vreemdelingen die eerst in Nederland asiel hebben aangevraagd, vervolgens in een andere Europese lidstaat zijn aangetroffen en weer zijn teruggestuurd naar ons land. Omdat ze daardoor niet onafgebroken in Nederland zijn geweest, vallen ze niet onder het pardon.

Ook de PvdA pleitte er aanvankelijk voor deze groep onder de regeling te brengen. Maar dat was tegen het zere been van coalitiegenoot CDA. Na het overleg van de fractievoorzitters van CDA, PvdA en ChristenUnie gaf PvdA-Kamerlid Hans Spekman aan dat hij toch geen motie zou indienen om de uitzondering te regelen. "Het ligt politiek lastig", zei hij.

Albayrak

Ook PvdA-staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) had toen al gezegd niets te voelen voor een verruiming van de pardonregeling, omdat dat volgens haar onwenselijk en onwerkbaar is. Ze benadrukte een principiële keuze te hebben gemaakt om alle vreemdelingen die Nederland hebben verlaten, uit te sluiten van het pardon. "Als asielzoekers het risico nemen om te gaan shoppen in andere landen, dan heb ik ze in mijn boeken staan als vertrokken."

Een pleidooi van de linkse partijen om het pardon ook te laten gelden voor mensen die een ongeregistreerde maar "duurzame relatie" hebben met vreemdelingen die aan de eisen voldoen, stuitte eveneens op verzet van Albayrak. Ook de PvdA haakte op dit punt uiteindelijk af. De staatssecretaris vindt dat er criteria moeten zijn die ze kan toetsen, oftewel een huwelijk of geregistreerd partnerschap. "Daar leg ik de grens", zei ze.

Uitvoering

Driekwart van de Nederlanders steunt de pardonregeling, zo bleek donderdag. Het kabinet heeft met de gemeenten al een akkoord gesloten over de uitvoering ervan. Ze krijgen 55 miljoen euro voor onder meer huisvesting van de vreemdelingen en bijzondere bijstand. Voor inburgering is een bedrag van 60 miljoen euro beschikbaar. De gemeenten hebben beloofd dat ze uiterlijk eind 2009 niet meer meewerken aan de noodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Vreemdelingen die een makkelijk dossier hebben, kunnen ervan uitgaan dat ze binnen drie maanden een verblijfsvergunning hebben op basis van het pardon, aldus Albayrak. Volgens haar heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) daartoe al de nodige voorbereidingen getroffen. De bewindsvrouw verwacht dat de meesten van de moeilijkere gevallen voor het einde van het jaar duidelijkheid krijgen.

Tevreden

Albayrak keek na afloop tevreden terug op het debat. "Als je ziet waar de discussie zich op heeft toegespitst: dat waren detailonderwerpen die de essentie van de regeling nooit hebben geraakt", zei ze.