AMSTERDAM - De kwaliteit van het zwemwater in de Noordzee is slecht. Metingen van het watervoor de stranden van Noord- en Zuid-Holland laten ernstige overschrijdingenzien van de streefwaarden die zijn opgenomen in de Europese Zwemwaterrichtlijn.De stranden komen dit jaar dan ook niet in aanmerking voor de blauwe vlag, eenkeurmerk voor zwemwater.

De ANWB heeft bij het ministerie van Verkeer enWaterstaat, de provincies, waterschappen en kustgemeenten alarm geslagen overde situatie.

De ANWB vreest dat de aantrekkelijkheid van de kust sterk afneemt als er nietop korte termijn maatregelen worden getroffen om de kwaliteit van het zwemwaterte verbeteren. Jaarlijks wordt de Nederlandse kust door 15 miljoen badgastenaangedaan.

De overschrijdingen van de streefwaarden zouden een gevolg zijn van de lozingvan ongezuiverd rioolwater en ander afvalwater op zee. Dat kan voorkomen bijzware regenval, omdat dan de capaciteit van riolering en zuiveringsinstallatietekort kan schieten. Ongezuiverd rioolwater wordt dan zo snel mogelijk naar zeeafgevoerd. In de zomer van 2002 kwam een dergelijke overstort ruim 15.000 keervoor.

Zwemmers lopen volgens de ANWB een verhoogd risico in het zwaar vervuildewater. De instantie dringt er bij alle instanties op aan komende zomer nieuweoverschrijdingen te voorkomen, en te zoeken naar structurele oplossingen.