RIJSWIJK - Het kabinet wil bij acute dreiging vanterroristische aanslagen leden van het Korps Nationale Reserveinzetten om Nederland te beschermen. Dit korps is voortgekomen uiteen eeuwenlange traditie om burgers te mobiliseren voor debeveiliging van Nederland.

Het bewaken en beveiligen van het eigen grondgebied. Dat is dehoofdtaak van het ongeveer 2800 personen tellende Korps NationaleReserve. Hieronder valt bijvoorbeeld het bewaken van kazernes envitale installaties als energiecentrales tegen terroristischedreiging. Ook worden de reservisten vaak ingezet bij ceremoniëleactiviteiten als prinsjesdag.

Militaire functie

Het korps, dat een volwaardig onderdeel vormt van de KoninklijkeLandmacht, bestaat uit vijf regionaal opererende bataljons. Alleleden vervullen hun militaire functie naast een baan in deburgermaatschappij en worden ingezet in hun eigen woonomgeving. Deeenheid beschikt over zijn eigen uitrusting, wapens en voertuigen.De leden hoeven geen militaire achtergrond te hebben. Het korpsleidt de mensen zelf op en houdt geregeld oefeningen.De inzet van burgers die als vrijwilliger militaire taken opzich nemen, heeft zijn wortels in de dertiende eeuw. De Nederlandseoverheid gebruikte toen schuttersgilden die huis en haard mochtenverdedigen. In de zestiende eeuw werden ze onder invloed van Willemvan Oranje georganiseerd in schutterijen die uiteindelijk in 1908werden opgeheven.

Korps

Door de toenemende dreiging als gevolg van het uitbreken van deEerste Wereldoorlog werd in 1914 opnieuw een eenheid vanvrijwilligers opgezet onder de naam Vrijwillige Landstorm. Dezevoorloper van het Korps Nationale Reserve functioneerde tot deDuitse inval in Nederland in 1940.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog ontstond opnieuw behoefte aan eensnel inzetbare reserve-eenheid om het eigen grondgebied teverdedigen en te beveiligen. Dit kwam omdat het leeuwendeel van deNederlandse strijdkrachten in die periode was gestationeerd inNederlands-Indië terwijl de dreiging van de Sovjet-Unie toenam. Ditleidde in 1948 tot de oprichting van de Nationale Reserve. Met deoverhandiging van een eigen vaandel door koningin Beatrix in 1984kreeg die eenheid oficieel de status van 'korps'.