MUNCHEN - De Amerikaanse minister van DefensieDonald Rumsfeld heeft zaterdag drie landen een veeg uit de pangegeven wegens hun weigerachtige houding inzake het plannen van deNAVO-verdediging van Turkije tegen Irak. Hij noemde de opstellingvan Duitsland, Frankrijk en België "onvergeeflijk".

"Turkije is een lid van de alliantie. Het voorkomen van hetnemen van defensieve maatregelen - slechts het plannen daarvan,niet eens het activeren ervan - ik denk dat dat onvergeeflijk is",aldus de Amerikaanse bewindsman tijdens een persconferentie in hetDuitse München. Hij woont daar een veiligheidsconferentie bij waarten minste 27 ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken aanwezigzijn en 250 experts uit veertig landen aan deelnemen.

Defensieve maatregelen

Afgelopen week lukte het de NAVO niet overeenstemming tebereiken om militaire planners formeel te vragen te kijken naardefensieve maatregelen om Turkije bij te staan. Frankrijk,Duitsland, België verzetten zich tegen de planning omdat datdiplomatieke pogingen Irak over te halen om mee te werken zoubemoeilijken.

Geloofwaardigheid

Rumsfeld noemde de houding van de drie landen "onbegrijpelijk"en bedreigend voor de geloofwaardigheid van het bondgenootschap.Hij beloofde Ankara bescherming zelfs als er geen overeenstemmingwordt bereikt tussen de NAVO-landen. "De Verenigde Staten enlanden binnen de NAVO die wel geloven in steun voor Turkije, zullendat gewoon doen. Laat daar geen twijfel over bestaan."De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Fischer, hieldzaterdag in München voet bij stuk. Berlijn wenst op dit moment nietverder te gaan met de voorbereidingen voor de bescherming vanTurkije totdat de beslissende zitting van de VN-Veiligheidsraadheeft plaatsgevonden.

Veiligheidsmaatregelen

Het staat volgens de bewindsman echter buiten kijf dat deBondsrepubliek zal voldoen aan zijn plichten die uit hetbondgenootgenootschap voortvloeien. "We hebben aan de NAVOsecretaris-generaal duidelijk gemaakt wat we bereid zijn om te doenen dat we achter onze verplichtingen staan".

De conferentie in München gaat gepaard met strengeveiligheidsmaatregelen. De autoriteiten hebben ongeveer 3500agenten op de been gebracht om alles in goede banen te leiden. Bijdemonstraties tegen de bijeenkomst arresteerden agenten in de nachtvan vrijdag op zaterdag 23 jongeren.