AMSTERDAM - Twintig procent van de psychiatrische patiëntendie in een acute noodsituatie gedwongen zijn opgenomen, kan naenkele weken naar de dagbehandeling. Dit concludeert L. Perquin naeen onderzoek. Hij promoveert 21 februari op het onderwerp. VolgensPerquin is dat veel "gezonder" voor de patiënt. Ook kan ervolgens hem geld worden bespaard.

De psychiater van de Amsterdamse Valeriuskliniek experimenteertsinds 1990 met het zo snel mogelijk doorsturen van zwarepsychiatrische patiënten naar de dagbehandeling. Het gaat met nameom schizofrenen, manische- en ernstig depressieve mensen. Aan dehand van een vragenlijst kan volgens hem op de derde dag van deopname al worden bepaald of de patiënt geschikt is voor dedagbehandeling. 's Nachts kan de patiënt gewoon naar huis.Voorwaarde is volgens Perquin dat de patiënt in noodgevallen altijdkan terugvallen op ondersteuning. "Maar in de praktijk blijkt daarweinig gebruik van te worden gemaakt."

Zelfvertrouwen

Perquin vindt de dagbehandeling van de patiënt veel gezonder."Hij of zij woont thuis, en verkeert niet voortdurend tussenmensen met dezelfde problemen. Hij of zij neemt deel aan hetmaatschappelijk leven. Dat is goed voor het zelfvertrouwen.Bovendien neemt de kans af dat de patiënt opnieuw terugvalt."

Conservatief

Als ander voorbeeld noemt hij kostenbesparing. "Dat is geendoel op zich. Maar het bespaarde geld kan bijvoorbeeld wordenbesteed aan de ambulante psychiatrische patiënten. Want dat is eengroep die ook extra hulp nodig heeft. Als zij beter wordengeholpen, neemt de kans af dat ze moeten worden opgenomen."Volgens Perquin worden psychiatrische patiënten in Nederlandvaak onnnodig lang in inrichtingen opgeborgen. "Nederland isconservatief", vindt hij.