Kamerleden Harry van Bommel en Krista van Velzen hebben namens de SPvragen gesteld aan de regering over Amerikaanse militaire transportendoor Nederland ter voorbereiding van een aanval op Irak. Zij willenopheldering over afspraken met de VS en de juridische basis daarvan.

Voorwaarde voor een 'Host Nation Support-overeenkomst' is dat er eencrisis, bijna-oorlog of oorlog is. De regering ontkende tot nu toe datze medewerking verleent aan oorlogsvoorbereidingen.

De SP vraagt het kabinet of het bericht uit De Telegraaf van vrijdagklopt, waarin wordt gemeld dat momenteel Britse en Amerikaansemilitaire goederen via de haven van Rotterdam worden verscheept naarhet Midden-Oosten ten behoeve van een aanval op Irak. Ook wil de SPweten of dat vervoer georganiseerd wordt met behulp van Nederlandseparticuliere ondernemingen en zo ja, welke, en of het juist is dat hetministerie van Defensie niet op de hoogte is van deze transporten.

Een andere vraag is welke juridische basis ten grondslag ligt aan dezetransporten. België heeft een bilaterale overeenkomst gesloten met deVS over het transport van troepen en militair materieel, maar ofNederland dat ook heeft gedaan, is niet duidelijk. De details van zo'novereenkomst zouden snel moeten worden overlegd aan het parlement.Vooral ook omdat de 'Host Nation Support-overeenkomst', zoals die voordit soort gelegenheden wordt gesloten, is bedoeld 'for use in crisis,transition to war, and wartime'. Als een dergelijke overeenkomst isaangegaan, bestaat volgens de regering blijkbaar een crisis, eenbijna-oorlogssituatie of oorlog. Opheldering hierover is voor VanBommel van groot belang: 'Nederland moet zich niet stapje voor stapjeeen oorlog in laten rommelen.'