DEN HAAG - Na de verkiezingscongressen dit weekeinde van VVD en D66 zijn alle verkiezingsprogramma's door de leden van de politieke partijen vastgesteld. Een vergelijking op hoofdpunten van de verhoging van de AOW-leeftijd en de zorg.

De VVD wil vanaf 2018 de AOW-leeftijd op 67 jaar zetten, daarna stijgt die mee met levensverwachting.

De PvdA doet daar iets langer over. In 2017, 2020 en 2022 gaat de leeftijdsgrens steeds met een half jaar verhogen om uiteindelijk in 2025 uit te komen op 67 jaar. Bij de PVV blijft de AOW-leeftijd op 65.

Het CDA wil in 2015 de leeftijd in één keer verhogen naar 66 jaar, in 2020 naar 67 jaar. Bij de SP gaat tot 2020 de AOW-leeftijd niet omhoog. Als er ooit wel een hogere pensioenleeftijd komt, kunnen mensen met zware beroepen nog steeds op hun 65e stoppen.

D66 wil de AOW-leeftijd geleidelijk verhogen naar 67 jaar in 2021. Daarna meestijgen met de levensverwachting. Ook GroenLinks wil geleidelijk verhogen, vanaf volgend jaar tot 67 jaar in 2023.

Zorg

Van de VVD moeten mensen meer zelf gaan betalen voor zorg. Het recht op het persoonsgebonden budget (pgb) wordt wettelijk vastgelegd, ziekenhuizen moeten specialiseren en alles moet uit het basispakket wat niet echt nodig is, niet werkt of waar goedkope alternatieven voor zijn.

De PvdA wil de bijdrage ggz terugdraaien, het pgb blijft behouden en er komt een inkomensafhankelijke premie voor het basispakket. Ook de eigen bijdrage en het eigen risico worden inkomensafhankelijk, het liggeld in het ziekenhuis gaat van tafel, er komt geen eigen bijdrage voor de huisarts en medisch specialisten komen in loondienst van het ziekenhuis.

De PVV is tegen verhoging van het eigen risico en liggeld in ziekenhuis, rollator blijft in het basispakket, er komen kleinere zorginstellingen en meer taken voor de huisarts. Het aantal managers in de zorg moet met een derde teruggebracht worden en verzorgingshuizen blijven behouden.

Voor het CDA blijft het pgb bestaan, de moet zorg zo veel mogelijk dicht bij huis worden geregeld, het basispakket willen zij beperken, medisch specialisten komen in dienst van het ziekenhuis en komt geen eigen bijdrage voor de huisarts.

De SP wil geen verhoging van het eigen risico, maar een forse verlaging. Zorgpremies worden inkomensafhankelijk, salarissen van bestuurders worden beperkt, zorg moet zo veel mogelijk in de buurt worden geleverd, het pgb blijft bestaan, er komen enkel nog kleinschalige verpleeghuizen en de eigen bijdrage op de ggz wordt teruggedraaid.

D66 wil meer zorg in de buurt, behoud van pgb, verhoging van het eigen risico met compensatie voor lage inkomens, betalen voor oneigenlijk gebruik van huisartsenpost en spoedeisende hulp, de rollator uit het basispakket en buitensporige honoraria van specialisten inperken.

Voor GroenLinks moet zorg inkomensafhankelijk worden gefinancierd, salarissen van specialisten inperken, meer zorg in de buurt en het behoud van pgb.